Udgivelser – Københavns Universitet

Reformation > Initiativer > Udgivelser

Udgivelser

Udgivelse af forsknings- og formidlingslitteratur til fremme af studiet af reformationens grundtekster og reformationens betydning

A.      En dobbeltsproget udgave af centrale Luthertekster (lat/ty/da)

En tekstudgave med en moderne oversættelse af et udvalg Luthertekster trykt parallelt med originalteksterne på tysk eller latin vil fremme det grundige videnskabelige arbejde med Luthers tanker, både på universitetet og andre steder.

Målet er at udgive ét bind med ca. 600 sider tekster, fortrinsvis om Luthers kirkesyn. Disse tekster har for en stor dels vedkommende aldrig før været oversat til dansk. Udgangspunkt tages i Martin Luther: Lateinisch-Deutsche/Deutsch-Deutsche Studienausgabe, Evangelische Verlagsanstalt Leipzig, 2006 ff.

Ansvarshavende redaktører er Steffen Kjeldgaard-Pedersen og Anna Vind (København).

B.      3-bindsværk om 'Reformationen som kirkeligt og kulturelt program'

Projektets formål er at gennemføre et større tværfagligt syntetiserende forsknings- og formidlingsprojekt i anledning af jubilæet. 500-årsperioden inddeles i tre epoker, der vil blive behandlet i ét bind hver: Bind 1. 1517-1700; bind 2. 1700-1914; bind 3. 1914-2017. De tre bind skal etablere og videreudvikle en national kulturel erindring vedrørende reformationens kirkelige og kulturelle betydning for dansk kultur. Værket skrives i et almenforståeligt og ukunstlet sprog og indeholder både kritiske og konstruktive synspunkter på den reformatoriske arv i den danske folkekirke og dansk kultur i øvrigt. Projektet har fået støtte fra Folkekirkens fællesfond.

Ansvarshavende redaktører er Niels Henrik Gregersen (København) og Carsten Bach Nielsen (Aarhus).

C.       Antologi om 'Lutherreception in Denmark in the 20th Century'

Formålet med værket er at forbedre kendskabet til moderne dansk Lutherreception både nationalt og internationalt. Bogen, som affattes på engelsk af 9 forfattere, rummer 10 forskningsbidrag i artikelform, der i en række nedslag dokumenterer Lutherreception og brug af Luther i dansk teologi og kirkeliv i det 20. århundrede. Der skrives tillige en generel indledning til perioden.

Ansvarshavende redaktør er Anna Vind.

D.     Monografi om 'Danmark og Luther i 500 år'

I bogen fremstilles Luthers indflydelse i Danmark fra reformationstiden til nutiden.  Fremstillingen følger den klassiske kirkehistoriske periodeinddeling. Det beskrives, hvorledes man opfattede, anvendte og diskuterede Luthers teologi, og hvilke virkninger, det havde i kirke- og kulturlivet og i visse samfundsmæssige forhold. I særlige afsnit beskrives "Luther i kunsten" (billeder, skulpturer, musik, bygninger). Bogen - ca. 300 sider - henvender sig både til læsere, som har et perifert kendskab til Luther og til læsere, som måske har et vist kendskab til Luthers betydning i enkelte perioder. Ved hjælp af en omfattende bibliografi kan man gå videre til studier af enkelte personer og bevægelser. Bogen bringer en række hidtil ubenyttede illustrationer.

Forfatter: Martin Schwarz Lausten

E. ' Nåde og fred i Kristus'. En oversættelse af udvalgte Lutherbreve.

Bogen indledes med en udførlig introduktion til Luthers liv og tænkning, og derefter bringes 63 breve i dansk oversættelse.

Forfattere/oversættere: Steffen Kjeldgaard-Pedersen og Carl Axel Aurelius.